° Jézus Charles de Foucauld-nak :


Nézd, az imádság főleg az, ha szeretve gondolsz rám. Minél jobban szeret engem valaki, annál jobban imádkozik.
Az imádság a szeretettel rajtam csüngő lélek figyelme ; minél nagyobb szeretettel figyel rám, annál jobban imádkozik.

 

°Az imádságnak nincs " tudományos" értelme. De ez a tudomány szegénysége, nem az imáé. Az igazán nagy tudósok jól ismerik az ima jelentőségét.
(Müller Péter)

 

°Sok könyvet olvastam az imamódokról, semmire sem mentem velük.
Úgy tűnik nekem : a legtöbb esetben elég, hogy Isten előtt állunk, és tudjuk, hogy Ő jelen van.
De imádság - e ez ?
Azt hiszem, sokan azt mondanák, hogy nem.
És mégis jót tesz az, ha szó nélkül Isten előtt állunk, és hallgatunk jelenlétében. Beszélni hozzá ?
Nekem úgy tűnik, hogy miután elmondtuk a Miatyánkot és az Üdvözlégyet, nincs más hátra, mint hogy hallgassunk : ez a csendes hallgatás a legtöbb.
/ Julien Green /
 
 

°Faller János - Imádság

Én Istenem, ki pontosan kimérted
a bolygók röptét, csillagok futását,
kinek kezében halál és az élet,
aki méred a kontinensek lázát,

spirálködökbe rejteztél előlünk,
eltakarnak a tág galaktikák.
Figyelsz még ránk? S vajon mit tudsz felőlünk?
Hisz mindegyikünk egy külön világ...

Sejtjeink szédült bolygórendszerében
ott lüktet-árad a múlt s a jövő.
Determináltan élünk s minden génben
munkálkodik a megrontó idő.

Micsoda rejtett félelmek feszülnek
gyermekkorunkból jelenünkbe át?
Hétköznapok közt hány és milyen ünnep,
ha ránkköszön a régvolt ifjúság?

Lázadoznak már tán a bomlott sejtek,
ellenünk rontó, ártó enzimek:
a napjaink tudatlanságban telnek
és sorsunk titkát ki sem fejti meg.

Kényszerből élünk és hány vélt parancsra
mozdul a tett és szólal meg a szánk,
hogy képernyőnkön néha felvillantsa
az emlékezés katódsugarát?

Szemünk előtt elfutnak még a tájak,
hallunk még néha távol hangokat,
de a szív már csak maga ellen lázad,
nem oszt parancsot - és nem is fogad.

Készülünk már a végső számadásra,
ahol nem segít semmi szerelem.
Köröttünk nő a csend s a szív magánya.
Akad-e még számunkra kegyelem?

Mert vétkeztünk, mivel álmodni mertünk
s ezért lázadtunk, Uram, oly sokat.
Sokszor átkoztuk, amiért megszülettünk,
sokszor kerestük az igaz utat,

de tévutakon botolt csak a lábunk,
hamis imákat dadogott a szánk.
Bocsáss meg hát, hogy mi is megbocsássunk
s áldásod add a távozókra - ránk.

°,,Csakis az imádkozóknak sikerülhet még a fejünk felett suhogó kardot visszatartani, és ezt a világot az ítélkező hatalmaktól szent élettel elragadni.
Mert emberi tettek sohasem fogják az eget kényszeríteni: amit egyesítenek, az megint meghasad; amit megújítanak, egy éjszaka múltán elavul, és amit alapítanak, szükséget és bajt okoz.

Most van az idő, amikor elrejtőzik az üdvösség, és a piacon ünnepel az emberi fennhéjázás, miközben a dómban befedik fejüket az imádkozók.
Míg Isten áldást teremt áldozatainkból, és az emberszemnek hozzáférhetetlen mélységekben a kiszáradt kutak élettel telnek meg."
(Reinhold Schneider)

 

°Aquinói Szent Tamás :
az ima annak a vágynak a kifejeződése, amely Istennel kapcsolatban él az emberben.

 
 

° A szívnek Istennel folytatott csendes párbeszédében csiszolódnak azok az élő kövek, amelyekből Isten országa épül.
/ Edith Stein /

 

° Krisztus nem csak akkor imádkozott, amikor visszavonult a tömegtôl, hanem akkor is, amikor az emberek között tartózkodott.
/ Edith Stein /
 

°  Uram - Őrizz meg attól a naiv hittől, hogy az életben mindennek simán kell mennie!
Ajándékozz meg azzal a józan felismeréssel, hogy a nehézségek, kudarcok, sikertelenségek, visszaesések az élet magától adódó ráadásai, amelyek révén növekedünk és érlelődünk!
(Antoine de Saint-Exupery: Fohász)

 

° Évszázadokon át változatlan:
az Istennek szentelt emberek Urukkal folytatott csendes párbeszédében érlelődnek az egyháztörténelem kimagasló eseményei, amelyek megújítják a föld színét.
/ Edith Stein /

 

°  "Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt."
/ Fil 4,6 /

 

° Imádságtok legyen férfias. -- Gyermekdedség nem jelent elpuhultságot.

° A Jézust szerető lélek számára az imádság, -- mégha lelki szárazságban szenvedne is --, mindig balzsam, mely gyógyít. Úgy megy imádkozni, mint kisgyermek a cukorért, keserű orvosság után.

° Szórakozott vagy imádság közben. -- Próbáld elkerülni, de ne aggódj, ha mégsem sikerül.
Nem látod, hogy a mindennapi életben még a legjobb gyerekek is mindazzal játszanak, ami őket körülveszi, anélkül, hogy apjuk szavára figyelnének? -- Ez nem szeretethiány: sem nem tiszteletlenség, hanem gyarlóság, s gyengeség, a kisgyermek sajátja.

° Hát látod: te is gyermek vagy Isten előtt.


° Amikor imádkozol, kezeld az alkalmatlan gondolatokat, mintha forgalmi rendőr lennél: erre való gyermeki életed erős akarata.

° Néha-néha változzék az ily gondolat imává azért a személyért, aki miatt éppen elszórakoztál.
Aztán, előre... míg le nem telik az idő. -- Ha pedig haszontalannak tűnnék az ilyen imádság, örvendezz és hidd el, örömet szereztél Jézusnak.

° A munka elfárasztja testedet és nem tudsz imádkozni. -- Mindig Atyád jelenlétében vagy. -- Ha nem tudsz vele beszélni, nézz rá néha-néha, mint a kis gyermek... Rád mosolyog majd.

/ Josemaria Escriva /

 

°  Az ima a legnagyobb teljesítmény, amire az emberi lélek képes.

° Az ima Jákob létrája, amelyen az ember lelke Istenhez felfelé, és Isten kegyelme az emberhez lefelé száll.

° Az Istenek való korlátlan szeretô önátadás és Isten viszont ajándéka -- ez az ima legmagasabb foka. Azok a lelkek, akik ezt elérték, valóban az egyház szívét alkotják: bennük él Jézus főpapi szeretete.
/ Edith Stein /

 

° Ha valaki mindig úgy beszél Isten Szent Felségével,
mint ahogy rabszolgájával tenné
s még csak arra sem ügyel, nem mondja-e rosszul, amit mond,
hanem csak úgy hadarja el, amint éppen a nyelvére jön, vagy amint emlékezetébe ragadt:
ezt nem tartom imádságnak s adná Isten, hogy keresztény ember soha se tegyen így.
/Avilai Szt. Teréz /

 

Gyöngeségünkben segítségünkre siet a Lélek, mert még azt sem tudjuk, hogyan kell helyesen imádkoznunk.
A Lélek azonban maga jár közben értünk, szavakba nem önthető sóhajtozásokkal. /Róm 8, 26/
 
 
° Isten misztériumait nem az okoskodás közelíti meg, hanem az imádság. /Wilhelm von Humboldt/  
 
A világot nem a nagyhangúak teszik emberibbé, hanem a csendes emberek, akik sokat imádkoznak.
/Johann Adam Möhler/
 

 

 Amikor lelkünket a bú és bánat nyomja,
Hitünk szárnyán szálljon fohászunk az égbe,
Az örök Szent Isten trónja elébe.
Csak egy Mi Atyánkot mondjunk el naponta.

Amikor testünket betegség kínozza,
Epedve, sóhajtva, láztól égő ajkunk,
Ó kereszten szenvedő Jézus, könyörülj rajtunk.
Csak egy Mi Atyánkot mondjunk el naponta.

Ha közeledik éltünk végórája,
Bátorítást mástól ne várjunk, csak Tőle
Ki magához emel akkor a keresztre.
Csak Egy Mi Atyánkot mondjunk el naponta
Krisztus Keresztjének a tövében.

Mt 6,7-15
,,Az imádságban pedig ne fecsegjetek, mint a pogányok."

 

 

A világon kívüli archimedeszi pont a kamrácska, melyben az igazi imádkozó teljes őszinteséggel imádkozik. Itt emeli ki sarkaiból a világot.
Hihetetlen, mi mindent tehet egy imádkozó...
/ Kierkegaard/

 
 
Pálos Rozita:
Fohász

találj magadra bennem Uram
hogy létezzem
mielőtt leszáll az alkony
 

°  Melyek az imáink gyümölcsei?

°°Az életünk nehéz szakaszain csak imával lehet sikeresen átmenni!

°°Az ima szükséges a világ megmentéséhez!

°°Akik imádkoznak, és akikért imádkozunk megmenekülnek a legnagyobb rossztól, a pokoltól!

°°Az ima feltartóztatja a Gonosz támadásait, felfedi hazugságait, legyőzi a kisértést,...

°°Imáink által Isten győzelemre segít minket, az ügyeink előbb-utóbb Isten Akarata szerint oldódnak meg.

°°Az ima által Isten megváltoztatja az életünket!

°°Ha tiszta lélekkel, böjtölve és jót cselekedve imádkozunk, Isten hamarabb teljesíti kéréseinket.

°°Isten az ima által fényt és erőt ad nekünk!

°°Az ima által Isten elűzi a szomorúságot és vigaszt ad.

°°Az imádkozó ember erényes és szent életre jut.

°°Az ima által Isten a bűnösöket megtéríti és az igazaknak állhatatosságot ad.

°°Az imának Égig érő hatalma van.

°°Az ima kulcs, amellyel kinyitjuk a lelkünket Isten előtt és bezárjuk a Gonosz előtt.

°°Minden ima legfőbb feladata, hogy növelje bennünk a szeretetet.

°Jézus imádkozott kora reggel, késő este, az apostolok kiválasztása előtt, az Olajfák hegyén, a Tábor hegyén sőt a Kereszten is. Jelenleg a Mennyben, az Atya előtt közbenjár az egész emberiségért.

° Az apostolok Pünkösd előtt kilenc napon át együtt imádkoztak Máriával.
Ezután betöltötte őket a Szentlélek, bátrak lettek, megkapták a gyógyítás és szabadítás kegyelmét, a lelkek megkülönböztetésének ajándékát, a vértanúság lelkületét,...

°Szent István diákonus imádkozott és ezáltal megkapta Istentől a látomás ajándékát, az ellenségszeretet lelkületét és a halál elfogadását.

°Szent János apostol imádkozott Patmosz szigetén, a számüzetésben is, ezáltal betekinthetett a jövőbe, látta a próbatételeket, látta lelki szemeivel a rossz vesztét és a jó győzelmét,...


°Imádkozzatok alázattal, egyszerű szavakkal, Istenre hagyatkozással, teljes bizalommal.
Tudnotok kell, az imára, az Istennel való párbeszédre, nektek van szükségetek, nem Istennek.

°Legyen minden nap időd az imára!

°Ima nélkül az ember, olyan mint a madár szárny nélkül, mint a katona fegyver nélkül.


Néhány közmondás:

,,Imádkozzál és dolgozzál!",

,,A jól végzett munka imádság!"

°Az imádkozó ember házi feladata: ,,Uram segíts, hogy úgy imádkozzak, hogy Neked tetszően változzon meg az életem".
(Főt. Csilik János-2008 október 2.)

° Sokan mesélték már nekem, hogy gyűjtik a szép imákat, s mindig azt szokták
mondani, amelyik a lelkiállapotuknak leginkább megfelel.
Az ima által ki tudjuk fejezni istendicséretünket és hálánkat, örömeinket, de bánatunkat is.
Az imádkozás által minden élethelyzetben Istenbe kapaszkodhatunk.
Jézus is szüntelenül imádkozott, s imádsága mögött kettős szándékot fedezhetünk fel: együtt lenni az Atyával és megtudni szándékát.
Nekünk is éppen ezért szükséges imádkoznunk. Az ima révén együtt lehetünk a mennyei Atyával és megtudhatjuk szándékait. Nem neki, hanem nekünk van szükségünk erre.
S Ő nem félelmetes Istenként jelenik meg előttünk, hanem mint barátunkhoz, Atyánkhoz szólhatunk hozzá.
(Horváth István Sándor)

 

°Mi a belső imádság ?

Bizalmas együttlét Istennel.
Itt is elengedhetetlen az alap :-az alázat.

A belső imát mindig gyakorolni kell. Azt szüneteltetni, abbahagyni nem szabad.

MIndamellett jó külön időt szentelni a kizárólagos, bennsőségse együttlétre. Beszökni rövidebb - hosszabb időre az enteriőrbe. Néha csak pár másodpercre, öt percre, tízre, egy félórára, egy órára ! Keressünk rá alkalmat, és használjuk fel !
Együtt a lelki szeparéban, az isteni Interieurben !
Egy percre eltűnök ott benn, egy félórára visszavonulok, egy órára senkinek sem vagyok itthon !
Epedni e különbarátság után !
Szent találkára, mennyei randevúra osonni ! Senki se tudjon róla ! Kettesben !
A szeretet találékony.

 

° Isten minden teremtményt természetének megfelelően vezet.

Nem azért imádkozunk, hogy az isteni rendelkezést megváltoztassuk, hanem hogy megnyerjük azt, amiről Isten úgy rendelkezett, hogy imádság közvetítésével kell megvalósulnia. ( Aquinói Szt. Tamás)

 

° Az ima az a fegyver, amelyet mindig magunknál hordunk, hogy a veszély óráján védekezhessünk.
( Bosco Szt. János)
 

 Ima minden, ami a szívet Istenhez emeli.
( Bosco Szt. János)

° Senki sem képes imádkozni. Az imádság teljes lényünk átadása Istennek, hogy így Isten az irgalmasság és könyörület Istene lehessen számunkra és általunk.

° A túl sok tudatos erőfeszítés megölheti az imát!

°Az imádság azt jelenti, hogy engedjük Isten Lelkének , hogy imádkozzon bennünk.
Az a Lélek, aki Jézusban élt, és feltámasztotta Őt a halálból, most bennünk él.

° Az imádság azt jelenti, hogy elcsendesülünk, hogy így fogékonyabbak legyünk Istenre és készségesebbek a válaszadásra.
° Az imádságban " Szív szól a szívhez".
° Isten, aki szeret, szól hozzánk,és mi szívünkből beszélünk Istenhez.

° Imádságunknak nem kell szavakba öntöttnek, jól megfogalmazottaknak, és ékesszólónak lennie
De muszáj komolynak, őszintének és tettetés nélkülinek lennie.
° Lehet nyögés és zúgolódás, lehet sóhajtozás, lehet szavak nélküli, de engem kell kifejeznie.

° Isten előtt minden személy külön egyéniség, ezért nem lehet az imádságnak egyetlen módja.
° Minél egyszerűbb az imánk, annál őszintébb, és szívből jövőbb, annál jobb lesz.
A zsoltáros ezt mondja :Csendesüljetek el, és ismerjétek el, hogy Én vagyok az Isten.
( Gerard W. Hughes)

 

Ha képtelenek vagytok imádkozni, rejtőzzetek el angyalotok mögött, s bízzátok meg őt, hogy imádkozzék helyettetek ( Vianney Szt. János)

 
Szerző: Baráthnő  2011.11.28. 17:49 Szólj hozzá!

Címkék: idézetek vallás isten remény szeretet ima szűz mária könyörgés bibliai buzdítás bibliai idézet idézetek az imáról é:az imáról

A bejegyzés trackback címe:

https://barathno.blog.hu/api/trackback/id/tr843419294

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.