- évközi idő-     Adjatok hálát mindig mindenért Urunk, Jézus Krisztus nevében az Istennek, az Atyának.
                                                                         ( Ef 5.20)


NAPI EVANGÉLIUM:
Ekkor köréje gyülekeztek a farizeusok, és néhány írástudó, aki Jeruzsálemből jött. Ezek azt látva, hogy tanítványai közül egyesek közönséges, azaz mosdatlan kézzel esznek kenyeret, morgolódtak. Mert a farizeusok és általában a zsidók, hacsak kezüket gyakran nem mossák, nem esznek, követve a régiek hagyományait. Ha a piacról jönnek, nem esznek, amíg meg nem fürdenek; és sok egyéb dolog van, amit hagyományaik szerint meg kell tartaniuk: a poharak és korsók, a rézedények és ágyak mosását. Megkérdezték tehát őt a farizeusok és írástudók: »Miért nem élnek tanítványaid a régiek hagyománya szerint, miért esznek kenyeret közönséges kézzel?« Ő ezt felelte nekik: »Helyesen jövendölt rólatok Izajás, képmutatók, amint írva van: „Ez a nép ajkával tisztel engem, de a szíve távol van tőlem. Pedig hiába tisztelnek, ha emberi tudományt és parancsokat tanítanak” [Iz 29,13;]. Mert Isten parancsát elhagyva az emberek hagyományait tartjátok, a korsók és poharak mosását, és sok egyéb ezekhez hasonló dolgot cselekedtek.« Majd így folytatta: »Szépen kijátsszátok Isten parancsolatát, hogy a magatok hagyományait megtartsátok. Mózes ugyanis azt mondta: „Tiszteld atyádat és anyádat”; és: „Aki atyját vagy anyját gyalázza, haljon meg” [Kiv20,12; 21,17;].Ti pedig azt mondjátok: „Ha az ember azt mondja apjának vagy anyjának: korbán, azaz fogadalmi ajándék az, ami tőlem neked járna”, azontúl már nem engeditek, hogy valamit tegyen az apjáért vagy anyjáért, s így érvénytelenítitek Isten szavát a ti hagyományotok kedvéért, melyet csináltatok; és sok más effélét cselekszetek.« (Mk7,1-13)

 * Mindnyájan járhatunk úgy, mint Jézus korában a vallási vezetők, akik elveszítették a valódi tájékozódási pontokat, s helyette saját érdekeik, vagy ösztöneik vezették őket. Ezért szorulunk rá mindnyájan a Lélekre, hogy az Ő erejével tudjunk különbséget tenni a lényeges és a lényegtelen, az isteni és az emberi, az üdvös és a hiábavaló között. Jézus konfliktusa a farizeusokkal mindig abból adódott, hogy Ő a külsődleges, emberi érdekek vezérelte vallásossággal szemben, egy személyes, valódi szeretetáramláson alapuló Istenkapcsolatot hirdetett meg, ami Őbenne valósul meg. A szívbéli vallásosság azóta is nagy kihívás minden történelmi keresztény felekezetnek, hiszen az idő próbája megóv a rajongástól, a szélsőségektől, de közben vastag kérgeket is létrehozhat az emberi szíveken, és így könnyen pusztán külsőségessé lesz a hit megvallása. Az igazi tájékozódási pont minden Istenkereső embernek a személyesség, az igazi vágyódás az Örökkévaló után.

elv13.gif  Jézus Krisztus az engesztelő áldozat bűneinkért, nemcsak a mieinkért, hanem az egész világ bűneiért is. (1 Jn 2,2)

elv13.gif  Aki megtartja tanításait, abban az Isten szeretete valóban tökéletes.Innen tudjuk meg, hogy benne vagyunk.   Aki azt állítja, hogy benne él, annak úgy kell élnie,ahogyan Ő élt. ( 1Jn 2, 5-6)

Kedden imádjuk Jézus szent arcát!

Uram, irgalmazz nekünk!   Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!   Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!  Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, hallgass minket!  Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!  Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten  Irgalmazz nekünk!
Fiúisten, a világ Megváltója  Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Isten Irgalmazz nekünk!  Szentháromság egy Isten Irgalmazz nekünk!

Jézus Krisztusnak, az Isten Fiának szent arca   Irgalmazz nekünk!
Imádásra méltó arc, melyet Szűz Mária és Szent József a legmélyebb tisztelettel imádtak, amikor először megpillantották   Irgalmazz nekünk!
Imádásra méltó arc, mely az angyalokat, pásztorokat és királyokat a betlehemi istállóban magadhoz vonzottad   Irgalmazz nekünk!
Imádásra méltó arc, mely az öreg Simeont és Anna próféta- asszonyt a templomban örömmel eltöltötted   Irgalmazz nekünk!
Imádásra méltó arc, mely az írástudókat a templomban bámulattal eltöltötted Irgalmazz nekünk! Imádásra méltó arc, az isteni tökéletességek tüköre   Irgalmazz nekünk!
Imádásra méltó arc, mely az Isten haragját lecsillapítottad   Irgalmazz nekünk!
Imádásra méltó arc, a gonosz lélek félelme Irgalmazz nekünk! 
Imádásra méltó arc, melynek szerénysége s szelídsége az igazakat és bűnösöket magához vonzotta   Irgalmazz nekünk!
Imádásra méltó arc, mely fényes vagy, mint a nap s mely a Tábor-hegyén dicsőségben ragyogtál   Irgalmazz nekünk!
Imádásra méltó arc, mely a mi bűneinkért egész a földig lehajoltál   Irgalmazz nekünk!
Imádásra méltó arc, melyet véres verejték borított   Irgalmazz nekünk!
Imádásra méltó arc, melyet az áruló Júdás csókjával beszennyezett   Irgalmazz nekünk!
Imádásra méltó arc, melyet egy poroszló megütött s ellenségeid kigúnyoltak   Irgalmazz nekünk!
Imádásra méltó arc, melyet leköptek és ütésekkel illettek   Irgalmazz nekünk!
Imádásra méltó arc, melynek szent tekintete Pétert szeretettel és bűnbánattal eltöltötte   Irgalmazz nekünk!
Imádásra méltó arc, melyet a kereszt nehéz terhe földre nyomott
    Irgalmazz nekünk!

Imádásra méltó arc, melyet Veronika a fájdalom útján megtörült   Irgalmazz nekünk!
Imádásra méltó arc, melynek száját ecettel és epével itatták   Irgalmazz nekünk!
Imádásra méltó arc, melyet a halál árnyéka elhomályosított   Irgalmazz nekünk!
Imádásra méltó arc, melyet Mária és a szent asszonyok balzsammal megkentek s szemfedővel letakarnak   Irgalmazz nekünk!
Imádásra méltó arc, mely sírba leszálltál   Irgalmazz nekünk!
Imádásra méltó arc, s föltámadásod napján megdicsőült arc   Irgalmazz nekünk!
Imádásra méltó arc, mely a legméltóságosabb Oltáriszentségben rejtve vagy   Irgalmazz nekünk!
Imádásra méltó arc, mely a világ végén nagy dicsőség közepette megjelensz   Irgalmazz nekünk!
Imádásra méltó arc, bűnösök félelme   Irgalmazz nekünk!
Imádásra méltó arc, az igazak öröme az égben   Irgalmazz nekünk!


Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit Hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit Irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!

Uram, irgalmazz nekünk! irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!  Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!    Uram, irgalmazz nekünk!

 Miatyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma,  és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség most ée mindörökké. Amen.

 Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy Te az asszonyok között és áldott a Te méhednek gyümölcs Jézus.
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.

Jézusom, imádásra méltó arcod előtt térdre hullva kérünk, adj meg nekünk minden szükséges kegyelmet; mindenek előtt pedig arra kérünk, olts szívünkbe oly érzelmet, melynél fogva soha ne vonakodjunk teljesíteni azt, amire belső megvilágításod bennünket ösztönöz. Ámen.

Jóságos Jézusom, te mondottad: Kérjétek és adatik, keressetek és találni fogtok, zörgessetek és megnyittatik nektek; add meg nekünk azon hitet, mely mindent elér, vagy pedig pótold magad, ami hiánya van hitünknek; add meg nekünk nagylelkű szeretetből nem csak a szükséges, hanem mindazon kegyelmeket, melyeket végtelen jóságodtól csak várhatunk. Ámen.

Légy kegyelmes, Istenem, s ne vesd meg könyörgésünket, ha szorongatásaink közepette segítségül hívjuk szent nevedet s szeretettel és bizalommal tekintünk föl szent arcodra.

Hálát adunk neked, Istenem, minden jótéteményedért s kérünk, hogy ültesd szívünkbe a szeretet és hála érzelmeit, hogy így a dicsérő énekek árja follyék ajkainkról örök tiszteletedre és imádásodra.
Jézusom, vesd ránk irgalmasságod egy pillantását; fordítsd felénk is, mint egykor Veronika felé, szent arcodat. Nem kívánjuk, hogy testi szemeinkkel láthassuk, mert arra méltatlanok vagyunk; de vésd azt szívünkbe, hogy reád emlékezzünk s ezen szent forrásból erőt merítsünk az élet harcának megvívására. Ámen.
(IX. Pius pápa imádsága)

Imádkozzunk szeretteinkért, barátainkért és ellenségeinkért is !

Miatyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség most és mindörökké. Amen.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy Te az asszonyok között és áldott a Te méhednek gyümölcs Jézus.
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.

Most segíts meg, Mária, ó irgalmas Szűzanya.
Keservét a búnak-bajnak eloszlatni van hatalmad.
Hol ember már nem segíthet, a Te erőd nem törik meg.
Hő imáit gyermekidnek, nem, Te soha nem veted meg.
Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy.
Most segíts meg, Mária, ó irgalmas Szűzanya.!

Heti fohász :

Imádlak Téged mindörökké !

0000-kereszt.png

Szerző: Baráthnő  2012.02.07. 08:45 Szólj hozzá!

Címkék: vallás napi evangélium ima minden napra imák keddre jézus szent arca heti fohász

A bejegyzés trackback címe:

https://barathno.blog.hu/api/trackback/id/tr304074298

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.